Zaman içinde güncellenebilir

checkwinsize özelliği linuxta her bir karakteri yazmadan önce window size ile satır sütun boyutunu kontrol edip gerekirse alt satıra geçirerek yeniden düzenler bu özellikle uzaktan başka bir terminalde çalışırken baş ağrıtıcı olabiliyor bu yüzden kapatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

shopt -s checkwinsize

terminal üzerinde http request yapmak için


curl -X GET/POST 

uzak bir terminale bağlandınız ve uzun sürecek bir işlem başlattınız ya bağlantınız koparsa ne olacak ? büyük ihtimal işleminiz yarıda kesilecektir. Bunun önlemenin bir yolu var Screen komutunu kullanabilirsiniz. (kaynak)


# version kontrol
screen --version  

# isim ile session başlatma
screen -S dbquery

#komutu sonlandırmadan ekrandan ayrılmak için Ctrl+a,d


#oluşturulmuş ekranları listelemek için
screen -ls

mevcut bir oturuma bağlanmak için (devam komutları çıktıları aynı şekilde görüntülersiniz)
screen -r dbquery

# oturum içindeyken ctrl+d ile direkt çıkarsanız oturum kom
le sonlanır oturuma bağlı değilken kapatmak için

screen -X -S dbquery quit

repoda uygulama aramak

#centos
yum search xxx

# ubuntu
apt search xxx

bir json dosyasını/çıktısını terminale yazdırırken pretty olarak görünmesini istiyorsanız (örnek rest api call cevabı)


<command> | json_pp

bir çıktıda satır sayısını sayırmak için

<command> | wc -l

bir çıktıda bir sütunu almak için (detaylı regex vs özellikleri var)

 <command>awk '{print $9}'

bir çıktıda sıralama için

# sayılar için
<command> | sort -n -k1 

#metin için
<command> | sort -n -k2

bir listeyi uniq olarak yazdırmak için

<command> | uniq

#sonuna -c eklerseniz count ile birlikte yazar

DNS Centos

 /etc/resolv.conf
 /etc/named.conf
 /etc/named.rfc1912.zones
 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp2s0
 systemctl enable --now named
 dig @10.96.0.10 google.com
 

iptables

/etc/sysconfig/iptables

çıktı yı başka bir komuta vermek

 <command1> | grep <filter> | xargs <command>

tüm docker containerları silmek

docker ps --all | awk  '{print $1}' | xargs docker rm

bir git repodan curl ile son release indirme

curl -Lo /tmp/opencart.zip $(sh -c 'curl -s https://api.github.com/repos/opencart/opencart/releases/latest | grep "browser_download_url" | cut -d : -f 2,3 | tr -d \"'); \

unzip ile zip çinde klasör arama

unzip -l /tmp/opencart.zip | awk '{print $4}' | grep -E 'opencart-[a-z0-9.]+/upload/$';