NOT: Bu döküman yeniden anlatımdan ziyade özet bir şekilde çeviri gibidir, kaynaklar aşağıda paylaşılmıştır. Aynı zamanda örnek bir uygulamadır bu yöntem iyi bir yöntem olarak tercih edilmeyebilir kendi prod ihtiyaçlarınız için en uygun yöntemi belirlemelisiniz.

Kurulumda versionlar arası değişim olmakla birlikte bu döküman 7.9.3 elastic search sürümü için hazırlandı. Çok fazla uygulamalar ve konfigurasyonlar hakkında genelde detay paylaşmıyorum detaylar için ilgili uygulamarın kendi dökümantasyonlarını takip edebilirsiniz.

Öncelikle bu kurulumda oluşturacağımız objeleri bir listeleyecek olursak

 • Elastich Search için Statefulset
 • Elastic Search için PVC
 • Elastic Search için Service
 • Kibana Deployment
 • Kibana Service
 • ElasticHQ Deployment
 • ElasticHQ Service

İlk olarak tüm bu çalışmalar için bir namespace oluşturalım bunu ister yaml ile ister terminalde kubectl ile oluşturabilirsiniz ben kubectl i tercih ediyorum.


kubectl create namespace es

sonra aşağıdaki gibi bir yaml hazırlıyoruz bu yaml dosyasını kopyalayarak kendinize göre değiştirebilrisiniz. Detaylı ayarlar için

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: es-cluster
 namespace: es
spec:
 serviceName: elasticsearch
 replicas: 3 # 3 replica kuruyoruz
 selector:
  matchLabels:
   app: elasticsearch # bu kısım template labels ile aynı olmalı
 template:
  metadata:
   labels:
    app: elasticsearch # bu kısım selector ile aynı olmalı
  spec:
   containers:
   - name: elasticsearch
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch-oss:7.9.3-amd64 # bu image ücretsiz sürümdür 
    resources:
      limits:
       cpu: 1000m
      requests:
       cpu: 100m
    ports:
    - containerPort: 9200
     name: rest
     protocol: TCP
    - containerPort: 9300
     name: inter-node
     protocol: TCP
    volumeMounts:
    - name: data
     mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
    env:
     - name: cluster.name
      value: k8s-logs
     - name: node.name
      valueFrom:
       fieldRef:
        fieldPath: metadata.name
     - name: discovery.seed_hosts
      value: "es-cluster-0.elasticsearch,es-cluster-1.elasticsearch,es-cluster-2.elasticsearch"
     - name: cluster.initial_master_nodes
      value: "es-cluster-0,es-cluster-1,es-cluster-2"
     - name: ES_JAVA_OPTS
      value: "-Xms2g -Xmx2g" # işlem ve veri boyutunuza göre ayarlayın
   initContainers:
   - name: fix-permissions
    image: busybox
    command: ["sh", "-c", "chown -R 1000:1000 /usr/share/elasticsearch/data"]
    securityContext:
     privileged: true
    volumeMounts:
    - name: data
     mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
   - name: increase-vm-max-map
    image: busybox
    command: ["sysctl", "-w", "vm.max_map_count=262144"]
    securityContext:
     privileged: true
   - name: increase-fd-ulimit
    image: busybox
    command: ["sh", "-c", "ulimit -n 65536"]
    securityContext:
     privileged: true
 volumeClaimTemplates: # PVC tanımı stateful içinde olmalı 
 - metadata:
   name: data
   labels:
    app: elasticsearch
  spec:
   accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
   storageClassName: {your-nfs}
   resources:
    requests:
     storage: 20Gi

elastic search için service tanımı

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: es
 labels:
  app: elasticsearch
spec:
 selector:
  app: elasticsearch
 clusterIP: None # ben dns kullandığım için IP yi kapattım aşağıdaki örneklerde ip açık kendinize göre konfigure edebilirsiniz.
 ports:
  - port: 9200
   name: rest
  - port: 9300
   name: inter-node

Kibana Yaml

# Kibana service

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: kibana
 namespace: es
 labels:
  app: kibana
spec:
 ports:
 - port: 5601
 selector:
  app: kibana
--- # Kibana Deployment
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: kibana
 namespace: es
 labels:
  app: kibana
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: kibana
 template:
  metadata:
   labels:
    app: kibana
  spec:
   containers:
   - name: kibana
    image: docker.elastic.co/kibana/kibana-oss:7.9.3
    resources:
     limits:
      cpu: 1000m
     requests:
      cpu: 100m
    env:
     - name: ELASTICSEARCH_URL
      value: http://elasticsearch:9200
    ports:
    - containerPort: 5601

Elastic HQ yaml github page

#hq deployment
kind: Deployment
metadata:
 name: es-hq
 namespace: upa
 labels:
  app: es-hq
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: es-hq
 template:
  metadata:
   labels:
    app: es-hq
  spec:
   containers:
   - name: es-hq
    image: elastichq/elasticsearch-hq:release-v3.5.12
    env:
    - name: HQ_DEFAULT_URL
     value: http://elasticsearch:9200
    resources:
     limits:
      cpu: 0.5
    ports:
    - containerPort: 5000
     name: http
--- # hq service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: es
 namespace: upa
 labels:
  app: hq
spec:
 ports:
 - port: 5000
 selector:
  app: es-hq

ip adreslerini görüntülemek için

kubectl -n es get services

aşağıdaki şekilde servisleri listeleyecektir.

NAME      TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
elasticsearch  ClusterIP  None      <none>    9200/TCP,9300/TCP  164m
es       ClusterIP  10.105.216.20  <none>    5000/TCP      14h
kibana     ClusterIP  10.98.151.53  <none>    5601/TCP      14h

URL Adresleri

Kibana: http://{kibanaip}:5601/ hq: http://{hqip}:5000/ es: http://{esip}:9200/

Kaynak Digital Ocean