Kubernete ile deployment nasıl yapılır temel olarak bir uygulama yapacağız. İlk adım olarak öncelikle deploy edeceğimiz uygulamayı tanımak ve belkide hakim olmak yerine göre önem arzetmektedir, ben basit olması sebebiyle nginx tercih ettim sadece boş bir nginx server ayağa kaldıracağız uygulama eklemeyeceğiz belki daha sonra başka bir dökümanda deploy aşamasını yer verebilirim buyrun başlayalım.

Deployment için öncelikle bir yaml hazırlıyoruz ve bu hazırladığımız yaml dosyalarını git gibi bir konumda saklamanızı öneririm bunun size öncelikil 2 faydası olacaktır

 • konfigurasyon dosyasnızın verisonlarını takip edebilirsiniz.
 • tekrardan sileceğiniz veya değşiklik yapacağınız zaman elinizin altında konfigurasyon dosyanız hazır oalcaktır sadece değişikliği yapıp apply etmeniz yeterli olacaktır.

playground isminde bir namespace oluşturuyoruz.

kubectl create ns playground

nginx yaml dosyası bu kısımda bir deployment olacak birde bu deployment a erişim için tanımlayacağımız ip ve gerekirse önünde loadbalancer işini görecek servis katmanını tanımlaması yapacağız. aşağıdaki yaml dosyasını kendinize göre ayarlayıp bi isim verin örnek nginx.yaml gibi.

apiVersion: apps/v1beta2 # version bildirimi
kind: Deployment # deploy edilecek nesne tipi
metadata:
 namespace: playground # namespace
 name: nginx-app # uygulama adı
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: myapp # daha kolay seçim için label ekleme bu şekilde istediğimiz obje veya deploymentları gruplayabiliriz.
 replicas: 1 # replica sayısı
 template:
  metadata:
   labels:
    app: myapp # label
  spec:
   containers:
   - name: nginx # deployment ismi
    image: nginx:1.14.2 # kullanılacak docker image
    ports:
    - containerPort: 80 # containerda çalışacak port
     name: nginx-port # port adı
---
kind: Service 
apiVersion: v1
metadata:
 name: app
 namespace: playground
spec:
 selector:
  app: myapp
 ports:
 - protocol: TCP
  port: 80 # uygulammızın çalışacağı port
  name: nginx-port
  targetPort: nginx-port # yukarıda tanımladığımız portadına yönlendirme işlemini yapıyoruz.

aşağıdaki şekilde apply ediyoruz

kubectl apply -f nginx.yaml

şimdi durumu kontrol ediyoruz

kubectl -n playground get all

aşağıdaki şekilde çıktı vermeli

NAME               READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/nginx-app-746d97db4d-cpczr  1/1   Running  0     5s

NAME     TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/app  ClusterIP  10.98.63.85  <none>    80/TCP  5s

NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/nginx-app  1/1   1      1      5s

NAME                  DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/nginx-app-746d97db4d  1     1     1    5s

burada deployment. şeklinde başlayan bizim yaptığımız deployment configurasyonu pod/ şeklinde başlayan bu konfigurasyona göre çalışmış olan instance service/ şeklinde başlayan ise service configurasyonumuza göre çalışmış olan service nesnesidir. replicaset. şeklinde başlayanise git benzeri burada tutulan geçmiş konfigurasyon bilgisidir şuan ilk uygulamamız olduğunda ilk versiyonu var bunlar arasında geçiş yapılaiblir.

buradaki kubernete ipsine erişim olan bir makinadan service karşısında görülen 10.98.63.85 ip adresine istek yaptığınızda nginx sayfasını göreceksiniz.

Katkılar için Kazım Sarıkaya’ya Teşekkürler