Öncelikle elimize bir nfs sunucu olmalıdır eğer mevcutta bir nfs sunucunuz var ise bu kısım ile işiniz yok

yetkilendirme işlemi için rbac kurulumunu yapmalıyız

Yetkilendirme için rbac aşağıdaki gibi bir yaml hazırlayarak ekleyebilirsiniz


--- Cluster Role tanımı yapıyoruz

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: nfs-provisioner-runner
 namespace: storage
rules:
 - apiGroups: [""]
  resources: ["persistentvolumes"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
 - apiGroups: [""]
  resources: ["persistentvolumeclaims"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
 - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
  resources: ["storageclasses"]
  verbs: ["get", "list", "watch"]
 - apiGroups: [""]
  resources: ["events"]
  verbs: ["create", "update", "patch"]
 - apiGroups: [""]
  resources: ["services", "endpoints"]
  verbs: ["get"]
 - apiGroups: ["extensions"]
  resources: ["podsecuritypolicies"]
  resourceNames: ["nfs-provisioner"]
  verbs: ["use"]

--- #Servis hesabına Bind işlemini yapıyoruz hesabı aşağıda oluşturacağız

kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: run-nfs-provisioner
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: nfs-provisioner
  namespace: storage
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: nfs-provisioner-runner
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

--- #Role tanımı yapıyoruz

kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: leader-locking-nfs-provisioner
 namespace: storage
rules:
 - apiGroups: [""]
  resources: ["endpoints"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "patch"]

--- #Bind işlemini yapıyoruz.

kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: leader-locking-nfs-provisioner
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: nfs-provisioner
  namespace: storage
roleRef:
 kind: Role
 name: leader-locking-nfs-provisioner
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

aşağıdaki gibi bir yaml hazırlıyoruz bu yaml içerisinde kullanacağı disk bölümü vs kendimize göre yapılandırıyoruz


kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: mynamespace-nfs
 namespace: storage
provisioner: <myhost>/nfs
mountOptions:
 - vers=4.1
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: nfs-provisioner
 namespace: storage
---
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: nfs-provisioner
 namespace: storage
 labels:
  app: nfs-provisioner
spec:
 clusterIP: <10.99.106.163> --- #bu bölümü önce boş bırakıp çalıştırdıktan sonra deployment ın aldığı ip yi buraya yazabilirsiniz.
 ports:
 - name: port111-tcp
  port: 111
  protocol: TCP
 - name: port111-udp
  port: 111
  protocol: UDP
 - name: port662-tcp
  port: 662
  protocol: TCP
 - name: port662-udp
  port: 662
  protocol: UDP
 - name: port875-tcp
  port: 875
  protocol: TCP
 - name: port875-udp
  port: 875
  protocol: UDP
 - name: port2049-tcp
  port: 2049
  protocol: TCP
 - name: port2049-udp
  port: 2049
  protocol: UDP
 - name: port20048-tcp
  port: 20048
  protocol: TCP
 - name: port20048-udp
  port: 20048
  protocol: UDP
 - name: port32803-tcp
  port: 32803
  protocol: TCP
 - name: port32803-udp
  port: 32803
  protocol: UDP
 selector:
  app: nfs-provisioner
---
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
 name: nfs-provisioner
 namespace: storage
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: nfs-provisioner
 replicas: 1
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nfs-provisioner
  spec:
   serviceAccount: nfs-provisioner
   nodeSelector:
    kubernetes.io/hostname: <my-host-name>
   containers:
    - name: nfs-provisioner
     image: quay.io/kubernetes_incubator/nfs-provisioner:v2.3.0
     ports:
     - name: port111-tcp
      containerPort: 111
      protocol: TCP
     - name: port111-udp
      containerPort: 111
      protocol: UDP
     - name: port662-tcp
      containerPort: 662
      protocol: TCP
     - name: port662-udp
      containerPort: 662
      protocol: UDP
     - name: port875-tcp
      containerPort: 875
      protocol: TCP
     - name: port875-udp
      containerPort: 875
      protocol: UDP
     - name: port2049-tcp
      containerPort: 2049
      protocol: TCP
     - name: port2049-udp
      containerPort: 2049
      protocol: UDP
     - name: port20048-tcp
      containerPort: 20048
      protocol: TCP
     - name: port20048-udp
      containerPort: 20048
      protocol: UDP
     - name: port32803-tcp
      containerPort: 32803
      protocol: TCP
     - name: port32803-udp
      containerPort: 32803
      protocol: UDP
     securityContext:
      capabilities:
       add:
        - DAC_READ_SEARCH
        - SYS_RESOURCE
     args:
      - "-provisioner=<myhost>/nfs"
     env:
      - name: POD_IP
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: status.podIP
      - name: SERVICE_NAME
       value: nfs-provisioner
      - name: POD_NAMESPACE
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.namespace
     imagePullPolicy: "IfNotPresent"
     volumeMounts:
      - name: export-volume
       mountPath: /export
   volumes:
    - name: export-volume
     hostPath:
      path: <my-data-folder> --- #fiziksel suncu üzerinde data kaydedeceğimiz path
   tolerations:
   - key: node.kubernetes.io/unschedulable
    operator: Exists
    effect: NoSchedule

Şimdi oluşturduğumuz nfs sunucuyu kubernate üzerinde diğer podların erişebilmesi için global olarak tanımlıyoruz`bunun için aşağıdaki yaml dosyasını kendimize göre düzenleyip apply etmeliyiz.


kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
 name: <myhost>-nfs
provisioner: <myhost>/nfs
mountOptions:
 - vers=4.1

oluşturuğumuz storage ilgili podlarda kullanmak için aşağıdaki gibi pvc oluşturup ilgili container a mount edebiliriz. bu pvc silindiğinde bütün datalarınız silinecektir. mount ederken <myapp>-storage adı ile mount edebilrisiniz

kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: <myapp>-storage
 namespace: <mynamespace>
 annotations:
  volume.beta.kubernetes.io/storage-class: "<myhost>-nfs"
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi --- ayırmak istediğimiz bölüm

Katkıları için Kazım Sarıkaya‘ya teşekkür ederim