Sayfanıza time out için zaman sayacı koymak isteyenler aşağıdaki kodu düzenleyebilirler

XmlComment Attribute oluşturulur

[AttributeUsage(AttributeTargets.Property, AllowMultiple = false)]
  public class XmlCommentAttribute : Attribute
  {
    public XmlCommentAttribute(string value)
    {
      this.Value = value;
    }

    public string Value { get; set; }
  }

Serialize edeceğiniz nesneye IXmlSerializable interface’i implement edilmeli

public class DataSyncSettings : IXmlSerializable    {

    .
    .
    .

WriteXml Metodunun içeriğini aşağıdaki gibi doldurun

public void WriteXml(XmlWriter writer)
    {
      var properties = GetType().GetProperties();

      foreach (var propertyInfo in properties)
      {
        if (propertyInfo.IsDefined(typeof(XmlCommentAttribute), false))
        {
          writer.WriteComment(
            propertyInfo.GetCustomAttributes(typeof(XmlCommentAttribute), false)
              .Cast<XmlCommentAttribute>().Single().Value);
        }

        writer.WriteElementString(propertyInfo.Name, propertyInfo.GetValue(this, null).ToString());
      }
    }

Yorum ekleyeceğiniz özelliği aşağıdaki gibi attribute kullanarak ekleyebilirsiniz

[XmlCommentAttribute("The application version, NOT the file version!")] public String Format { get; set; }

Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

 <!--The application version, NOT the file version!-->
 <Format>Please set format property</Format>